Felanmälan

Vi är en Bostadsförening, det innebär att du själv har ansvar för det mesta i din lägenhet. 
 För sådana fel som  “stopp i vasken” eller toalett, dusch, brandvarnare, säkringar, jordfelsbrytare, vitvaror med mera, svarar du själv.
Hjälp kan du givetvis anlita, men då kan det också bli en räkning (en droppande kran, stopp i vasken etc. ska du själv fixa med mindre att du önskar anlita vaktmästare för egen kostnad).

MEDLEMS ANSVAR M.M.
§ 17
Medlemmen skall på egen bekostnad hålla lägenhetens inre med tillhörande övriga
utrymmen i gott skick. Med ansvaret följer både underhålls- och reparationsskyldighet.
Föreningen svarar i övrigt för fastighetens underhåll.
Medlemmen svarar sålunda för lägenhetens:

 1. Väggar, golv och tak samt underliggande fuktisolerande skikt i anslutning till våtutrymmen.
 2. Inredning och utrustning – såsom ledningar och övriga installationer för vatten, avlopp, värme, gas, ventilation och el till de delar dessa befinner sig inne i lägenheten och inte är stamledningar eller svagströmsledningar.
  I fråga om vattenfyllda radiatorer (’element’) och stamledningar svarar medlemmen dock endast för målning. I fråga om stamledningar för el svarar medlemmen endast från och med lägenhetens undercentral “proppskåp”.
 3. Golvbrunnar, eldstäder, rökgångar, inner- och ytterdörrar samt glas och
  bågar, för målning av innersidorna av ytterdörrar och ytterfönster, medlemmen svarar dock inte för målning på yttersidorna av ytterdörrar och ytterfönster.
 4. Medlem svarar för reparationer med anledning av brand- eller vattenlednings-skada i lägenheten endast om skadan uppkommit genom medlemmens eget vållande eller genom vårdslöshet eller försummelse av någon som tillhör hans hushåll eller gästar honom eller av annan som han inrymt i lägenheten eller som utför arbete där för hans räkning.
  I fråga om brandskada som medlem inte själv vållat gäller vad som nu sagts endast om medlemmen brustit i den omsorg och tillsyn som han bort iaktta.
  Om ohyra förekommer i lägenheten skall motsvarande ansvarsfördelning gälla som vid brand- eller vattenledningsskada.
  Är medlemmens lägenhet försedd med balkong, terass, uteplats eller med egen ingång, skall medlemmen svara för renhållning och snöskottning.

  Medlemmen svarar för åtgärder i lägenheten som vidtagits av tidigare medlem såsom
  reparationer, underhåll, installationer m.m.
  Föreningen får åta sig att utföra sådana underhållsåtgärder, som medlemmen skall svara för,
  om beslut har fattats på föreningssstämma och endast avser åtgärder som utförs i samband
  med omfattande underhåll eller ombyggnad av föreningens fastighet, som berör
  medlemmens lägenhet.

  § 18
  Medlem får inte göra någon väsentlig förändring i lägenheten utan tillstånd av
  styrelsen. En förändring får aldrig innebära bestående olägenhet för föreningen eller annan medlem. Underhålls- eller reparationsåtgärder skall utföras på ett fackmannamässigt sätt.
  Som väsentliga förändringar räknas bl. a. förändring som kräver bygglov eller innebär
  ändring av ledning för vatten, avlopp eller värme. Medlem svarar för att erforderliga myndighetstilldtånd erhållits.

FELANMÄLAN

Vardagar 7:00 – 16:00

Marian Alanowski Bygg AB Tfn 0737 31 54 22

  Felanmälan akut 16:00 – 07:00

  Örestads Bevakning Tfn 0706-70 61 32

KONTAKTFORMULÄR FÖR FELANMÄLAN AV TVÄTTMASKIN

KONTAKTFORMULÄR FÖR FELANMÄLAN TILL VAKTMÄSTARE

Andelsnummer (1-165)

*nödvändig uppgift
Namn

*nödvändig uppgift
Telefonnummer

*nödvändig uppgift
Email

Meddelande

*nödvändig uppgift

Skadedjur
Pälsänger kan ibland bli ett stort problem. Oftast kan man hantera det genom att tömma ur garderoben, borsta kläderna och noga dammsuga sprickorna mellan golvbräder, golvlister och dörrfoder. 
Hjälper inte upprepad städning, skall du kontakta styrelsen som går vidare med ärendet till försäkringsbolag Länsförsäkringar.

Mer om skadedjur och vad du kan göra själv.

Klottersanering  kund 4365
Vi har avtal med “Klottrets Fiende no1” och alla som bor i föreningen kan ringa och be om klottersanering.
Ring “Klottrets Fiende no1” på telefon 040-18 21 15 eller maila info@klottrets-fiende.se uppge vårt kundnummer 4365 samt var klottret sitter. Avtalet gäller fasaden utåt gatan.

Att rita på gården med krita, är naturligtvis helt ok, men inte att rita på fasaden eller “grunden”. Om nu någon händelsevis gör det ändå, är det önskvärt att någon tillrättavisar och hjälper till att skölja bort det.