Stämma

Bf Hemfrids Årsstämma hålls årligen på våren eller tidig sommar. Motioner kan lämnas in till styrelsen fram till och med den 15 mars

Kontakta valberedningen.
Lämna dina förslag för styrelseledamöter och andra förtroendeuppdrag till valberedningen i god tid så att de kan presenteras i samband med kallelsen. Nomineringen av kandidater avslutas visserligen först på stämman, men vi ser det som rimligt att så många medlemmar som möjligt skall vara informerade och engagerade i valen.  

Senast den 15 mars
Ärenden som medlem skriftligen anmält till styrelsen senast den 15 mars eller den senare tidpunkt
som styrelsen beslutar,
behandlas vid mötet.

Senast den 30 juni
Ordinarie föreningsstämma hålls varje år före juni månads utgång.

Kallelsen, som utsändes av styrelsen, skall innehålla uppgift om de ärenden som skall förekomma på stämman.

Kallelsen skall utfärdas tidigast fyra veckor före och senast två veckor före ordinarie och
senast en vecka före extra föreningsstämma.

Kallelse utfärdas genom personlig kallelse till samtliga medlemmar i föreningen genom utdelning i brev-inkastet i medlemmens lägenhet.

OBS! Kallelsen delas ut i respektive fastighetsbox i portarna.

Stämmoprotokoll 2023
Årsredovisning 2022
Revisionsberättelse 2022
Protokoll extrastämma 2023
Stämmoprotokoll 2022

Underhållsplan
Protokoll Extra April 22
Protokoll Extra Mars 22
Stämmoprotokoll 2021
Förslag Gården
Protokoll Extra Mars 21
Kallelse o Handlingar
Årsrapport 2020
Revisionsberättelse
Stämmoprotokoll 2020
Stämmoprotokoll 2019